Doradztwo w zakresie Finansowania Ryzyka

Dyrektor Zarządzający - Spencer Clark MSc, C.Eng C.MarEng B.Eng (Hons) MRINA MIMarEST

Nasze podejście do doradztwa w zakresie ryzyka zbudowane jest na zasadzie zgody pomiędzy stronami. Zachęcamy do jak najszerszej współpracy pomiędzy posiadaczem polisy i brokerem ubezpieczeniowym w celu zminimalizowania strat wynikających z zagrożeń, na wypadek których dana osoba jest ubezpieczona. 

Uznajemy potrzebę korzystania z rad sprawdzonych specjalistów w zakresie poszczególnych elementów analizy ryzyka, a także wymóg włączenia  ekspertów w dziedzinie zagadnień technicznych oraz sprawności procesów w całość ekipy oceniającej ryzyko. Powoływani jako rzeczoznawca, pracujemy zgodnie z zasadami Concordia Protocol, co minimalizuje powielanie się wspólnych wysiłków i ma na celu natychmiastowy kontakt z posiadaczem polisy w przypadku doznania przez niego szkody.

Każdy posiadacz polisy jest inny, dlatego też Concordia stara się zrozumieć model biznesowy i strategie każdej z firm z osobna. Umożliwia to lepsze zrozumienie procesów i kierunku, w którym rozwija się dana organizacja, co jest szczególnie istotne jeśli chodzi o działanie mające na celu zapobiegać  stratom i nieciągłościom w działalności przedsiębiorstwa.

Nasze podejście ma na celu:

  • Zmniejszenie niepewności
  • Identyfikację zagrożeń
  • Przedstawienie zaleceń
  • Pomoc w przypadku sytuacji kryzysowych
     

Dogłębna analiza sformułowań użytych w polisie przed wystąpieniem jakiegokolwiek zagrożenia, pozwala na określenie obszarów, które mogą wywołać niepewność bądź spór w przypadku wystąpienia roszczenia.

Nasze międzynarodowe doświadczenie i globalna sieć kontaktów oznacza nie tylko natychmiastowy dostęp do regionów, w których ubezpieczony ma wykupioną polisę, ale także możliwość przeprowadzenia wstępnych badań co do lokalnych rynków, głównych klientów i dostawców ubezpieczonego.

Nasze doradztwo w zakresie ryzyka obejmuje zarówno przeprowadzanie wstępnych badań, a także specjalistyczną pomoc, szczególnie  w zakresie handlu, przemysłu, żywności, rolnictwa, bezpieczeństwa i podpaleń.

Kontakt:

spencer.clark@concordiaconsultancy.com

Concordia Consultancy Ltd © 2009   Website by Avenue Digital